ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างไปตามสัญชาติของผู้ยื่นและประเภทวีซ่า กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่าง

ซึ่งเป็นตารางที่แสดงถึงค่าธรรมเนียมใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2557

ประเทศ วีซ่าทั่วไป มัลติเพิลวีซ่า ทรานซิสวีซ่า
ไทย 940 1,880 220
อินเดีย 260 260 20
อิหร่าน 1,580 3,140 1,580

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปลียนแปลงในส่วนค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ค่าดำเนินการยังคงเป็น 535 บาท

 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการของศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) จะย้ายสถานที่ทำการ จากเดิม (อาคารสีลมคอมเพล็กซ์) ไปยังอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-251-5197~8
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อศูนย์ยื่นฯทุกท่าน จำเป็นต้องทำการแลกบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรพนักงาน ฯลฯ เพื่อเข้าอาคาร โดยเป็นเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
**สำหรับศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นต่างจังหวัด (ที่ทำการไปรษณีย์ 11 แห่ง) ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นในช่วงฤดูการท่องเที่ยว

เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายนจะมีผู้มายื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี
ทำให้ผู้ที่มายื่นคำร้องในช่วงเวลาดังกล่าวต้องรอคิวสำหรับยื่นเอกสารเป็นเวลานาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพักกลางวันวันจันทร์ – วันศุกร์

ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นใคร่ขอแนะนำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องในช่วงเวลาดังกล่าว
กรุณายื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
เพราะโดยปรกติวีซ่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อขอแล้วจะสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน
(สำหรับการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาดูตามจำนวนวันที่ท่านได้รับการอนุมัติ)
หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ตัวอย่าง
1. วีซ่าของท่านอนุมัติในวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556
2. วีซ่าของท่านอนุมัติในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดังนั้นทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มายื่นคำร้องฯ
ทุกท่านเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอวีซ่าอย่างสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ

ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่ และเวลาทำการของศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนสถานที่ วัน – เวลาทำการ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานที่ทำการใหม่ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แผนที่

การยื่นใบคำร้อง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
การรับหนังสือเดินทางคืน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
※ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี 

หมายเลขโทรศัพท์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
+66 – (0)2 – 251-5197~8

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อศูนย์ยื่นฯทุกท่าน จำเป็นต้องทำการแลกบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรพนักงาน ฯลฯ เพื่อเข้าอาคาร โดยเป็นเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
**สำหรับศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นต่างจังหวัด (ที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 11 แห่ง) ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย

1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น(ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ ข่าวและประกาศสำคัญก่อนหน้านี้ใน หัวข้อ ” 25 June 2013 : การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ”)ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
2. ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป
3. ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น